Verklaart hierbij dat hij/zij zich zal houden aan de werkinstructies van A vindt B zoals deze zijn opgesteld en door A vindt B zullen worden verstrekt. Bij het niet correct naleven van deze instructies behoudt A vindt B zich het recht de samenwerking per direct te beëindigen, alle klanten blijven eigendom van A vindt B.

Kandidaat verklaart tevens, onder geen beding informatie die hem of haar ter beschikking wordt gesteld door A vindt B, voor andere doeleinden te gebruiken anders dan bedoeld is door of voor A vindt B, zulks op straffe van een schadeloosstelling die zal worden bepaald op basis van de door A vindt B geleden en nog te lijden schade.

Het is niet toegestaan gedurende de periode dat ondergetekende activiteiten ontplooit voor A vindt B, om soortgelijke activiteiten te ontplooien voor andere organisaties, mits hiervoor door de directie van A vindt B uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming is verleend. Dit geldt voor gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de activiteiten bij A vindt B. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien de directie hier aanleiding voor ziet en hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

A vindt B is bevoegd werkinstructies en deze geheimhouding te wijzigen al naar gelang de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. A vindt B heeft de verplichting vertrouwelijk om te gaan met gegevens van bedrijven en personen. Deze verplichting wordt ook onverminderd opgelegd de persoon die aan het mailadres is gekoppeld.

U bent echter wel gevrijwaard om andere werkzaamheden te aanvaarden, zonder de druk van een bepaalde periode, afgestemd op het concurrentiebeding.

U verdient het om meer en beter gezien te worden!